รายนามคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศปท. และประธาน ศปท. ประจำภาค

รายนามคณะกรรมการบริหาร ศปท.

1. พระพรหมเวที (สุเทพ) จภ.15 ประธาน วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม
2. พระธรรมวิมลโมลี (สงคราม) รองประธาน วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
3. พระธรรมเสนาบดี รองประธาน วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่
4. พระเทพญาณมงคล รองประธาน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
5. พระเทพสิทธิญาณรังษี รองประธาน วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
6. พระญาณวิลาศ รองประธาน วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
7. พระครูภาวนาวิรัช รองประธาน วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่
8. พระครูวิสิฐพรหมคุณ รองประธาน วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส   
9. พระเทพรัตนากร กรรมการ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
10. พระเทพปริยัติสุธี กรรมการ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
11. พระราชวัลภาจารย์ กรรมการ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี
12. พระราชพิศาลสุธี กรรมการ วัดโพธิการาม จ.ชุมพร
13 พระราชภัทรธาดา กรรมการ วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี
14. พระศรีศาสนวงศ์ กรรมการ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
15. พระนิโรธรักขิต กรรมการ วัดท่าพระเจริญพต จ.นครสวรรค์
16. พระพุทธิญาณมุนี กรรมการ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
17. พระวิชัยธรรมคณี กรรมการ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ
18. พระรัตนวิมล กรรมการ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี
19. พระโสภณธรรมสาร กรรมการ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
20. พระพิศาลศาสนกิจ กรรมการ วัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร จ.สุรินทร์
21. พระครูผาสุกิจวิจารณ์ กรรมการ วัดกำแพงมณี จ.พิษณุโลก
22. พระครูสุวรรณโพธาภิบาล กรรมการ วัดโพธิร้อยต้น จ.ร้อยเอ็ด
23. พระครูวิภัชธรรมคุณ กรรมการ วัดจระเข้หิน จ.นครราชสีมา
24. พระครูกิตติสารโกศล กรรมการ วัดทุ่งไก่ดัก (สุวรรภักดี) จ.ตราด
25. พระครูภาวนาจันทคุณ กรรมการ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช
26. พระครูสิริสุตวราภรณ์ กรรมการ วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
27. พระครูภัทรสังวรคุณ กรรมการ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
28. พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมุตฺโต กรรมการ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
29. พระครูโชติวัตรวิมล กรรมการ วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา
30. พระครูวาปีธรรมคุณ กรรมการ วัดหนองโจด จ.นครราชสีมา
31. พระสมุห์วิเชียร วชิรปญฺโญ กรรมการ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง
32. พระสมุห์วงศธร จิตตฺปญฺโญ กรรมการ วัดป่าเขาคงคา จ.นครราชสีมา
33. พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต กรรมการ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
35. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
36. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
37. พระมหาศักฎา สุมโน กรรมการ/เลขานุการ วัดป่าวิสุทธิคุณ จ.เพชรบุรี   
38. พระศรีวิสุทธิวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร   
39. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม กรรมการ/เลขานุการ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   
40. พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย กรรมการ/เลขานุการ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   
41. พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต กรรมการ/เลขานุการ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   
42. พระใบฎีกาแสนปราชญ์ ฐิตสทฺโธ ศปท.นม.    กรรมการ/ผช.เลขาฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
43. นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ/เหรัญญิก ไวยาวัจกร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  
44. พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส กรรมการ/ผช.เหรัญญิก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  

(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  มี.ค.58)