วัด-ประจำจังหวัดวัดพรหมจริยาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  นครสวรรค์
เจ้าสำนัก: พระครูสิริพรหมทัต
 


วัดกลาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติกิจธำรง
 


วัดเกาะบกรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ควนรู  อ.รัตภูมิ  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูสิริญาณวิมล
 


วัดป่ารัตภูมิ

(มหานิกาย)
ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระเอกศักดิ์ ฐานวีโร
 


วัดหลวงปู่อิ่ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 21 (มหานิกาย)
ต.สะท้อน  อ.นาทวี  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระอธิการสวาท โอภาโส
 


วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูมงคลถาวรกิจ
 


วัดพระธาตุหริภุญชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ลำพูน
เจ้าสำนัก: พระเทพรัตนนายก
 


วัดเขาดิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 40 (มหานิกาย)
ต.เขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสิกขการ
 


วัดเสาธงทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39 (มหานิกาย)
ต.มดแดง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระมหาอำนาจ ชยวุฑฺโฒ
 


วัดใหม่ห้วยลึก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สวนป่าน  อ.เมือง  นครปฐม
เจ้าสำนัก: พระปลัดมณี วฑฺฒโน