วัด-ประจำจังหวัดวัดศรีสมพรสมสะอาด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.หนองภัยศูนย์  อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิวรกิจ
 


วัดอุดมพัฒนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.หนองภัยศูนย์  อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000
เจ้าสำนัก: พระครูอุดมพัฒนคุณ
 


วัดหนองภัยศูนย์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองภัยศูนย์  อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000
เจ้าสำนัก: พระอธิการสมาน ภูริปญฺโญ
 


วัดป่าสหธรรมวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.นากอก  อ.ศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู 39180
เจ้าสำนัก: พระอธิการวงเดือน มเหสิโก
 


วัดป่าบรรพต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.โนนสะอาด  อ.ศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู 39180
เจ้าสำนัก: พระอธิการเจริญใจ สิริวณฺโณ
 


วัดศิลาอาสน์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.หนองกุงแก้ว  อ.ศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู 39180
เจ้าสำนัก: พระอธิการชำนาญ ฐานธมฺโม
 


วัดศิริธรรมพัฒนา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ดงมะไฟ  อ.สุวรรณคูหา  หนองบัวลำภู 39270
เจ้าสำนัก: พระครูพิพัฒนพิบูลย์
 


วัดสันติธรรมบรรพต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.นากลาง  อ.นากลาง  หนองบัวลำภู 39170
เจ้าสำนัก: พระครูสังวรสันติคุณ
 


วัดพระธาตุช่อแฮ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.ช่อแฮ  อ.เมือง  แพร่ 54000
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลกิตติสุนทร
 


วัดชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.บางมูลนาก  อ.บางมูลนาก  พิจิตร 66120
เจ้าสำนัก: พระราชวิมลมุนี ที่ปรึกษาจจ.