วัด-ประจำจังหวัดวัดหนองบอนบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 27 (มหานิกาย)
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
 


วัดเก่าโบราณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.เหมือง  อ.เมือง  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
 


วัดป่าปงสนุก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 6 (ธรรมยุต)
ต.เมืองยาว  อ.ห้างฉัตร  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอุทินเทพ อติธมฺโม
 


วัดสามัคคีบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 5 (ธรรมยุต)
ต.พระบาท  อ.เมือง  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธิศีลคุณ
 


วัดอรัญญวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.บ้านปง  อ.หางดง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท
 


วัดบ้านหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวรวรรณวิวัฒน์
 


วัดศรีสองเมือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอธิการศุภชัย สิริญาโณ
 


วัดสันก้างปลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สันทราย  อ.ฝาง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูศรีสิทธิพิมล
 


วัดแม่อายหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวิธานธรรมโสภณ