วัด-ประจำจังหวัดวัดสว่างอารมณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.หนองสว่าง  อ.หล่มสัก  เพชรบูรณ์ 67110
 


วัดน้ำวิ่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.บัววัฒนา  อ.หนองไผ่  เพชรบูรณ์ 67140
เจ้าสำนัก: พระครูเวฬุคณารักษ์ (เวิน กลฺยาณธมฺโม) จร., จอ.หนองไผ่
 


วัดหัตถสารเกษตร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
เจ้าสำนัก: พระปลัดทองอยู่ ภทฺทปญฺโญ
 


วัดทุ่งเศรษฐี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 50 (มหานิกาย)
ต.ดอกไม้  อ.ประเวศ  กรุงเทพฯ 10250
เจ้าสำนัก: พระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร) ญาณวินโย
 


วัดสุขสำราญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 


วัดธรรมิการาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง  ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 


วัดเหมือดแอ่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 66 (มหานิกาย)
ต.เสมา  อ.สูงเนิน  นครราชสีมา 30170
เจ้าสำนัก: พระครูประยุตวรญาณ จอว., จต.เสมา
 


วัดถ้ำน้ำทิพย์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.สีวิเชียร  อ.น้ำยืน  อุบลราชธานี 34260
เจ้าสำนัก: พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน
 


วัดอ่างศิลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.หัวนา  อ.เขมราฐ  อุบลราชธานี 34170
เจ้าสำนัก: พระอธิการธนายุทธ โอภาโส
 


วัดบุ่งขี้เหล็ก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.นาแวง  อ.เขมราฐ  อุบลราชธานี 34170
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรพัฒโนดม