วัด-ประจำจังหวัดวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ)
 


วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ผาสิงห์  อ.เมือง  น่าน 55000
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส - อภิไชย) ผจล.ชท.
 


วัดถ้ำชาละวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.คลองคะเชนทร์  อ.เมือง  พิจิตร 66000
เจ้าสำนัก: พระอธิการสมมาส อานนฺโท จร.
 


วัดใหม่คำวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ดงป่าคา  อ.เมือง  พิจิตร 66170
เจ้าสำนัก: พระครูพิมณฑ์วรกิจ (ฐานวโร)
 


วัดโฆสิตาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.บางขุด  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระครูโฆสิตพัฒนคุณ
 


วัดโพธิ์งาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  ชัยนาท 17150
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดปรีชา มโหสโถ
 


วัดช่องลม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ห้วยกรดพัฒนา  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระสมุห์คมกฤช กตปุญฺโญ
 


วัดดงพระเจดีย์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.กุดจอก  อ.หนองมะโมง  ชัยนาท 17120
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมพินิต
 


วัดข่อยสังฆาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.หัวไผ่  อ.เมือง  สิงห์บุรี 16000
เจ้าสำนัก: พระมหาอุไร อาตาปโก
 


วัดโฉมศรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.ชีน้ำร้าย  อ.อินทร์บุรี  สิงห์บุรี 16110
เจ้าสำนัก: พระครูโสภิตจิตสังวร