วัด-ประจำจังหวัดวัดม่วงชุม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.ไม้ดัด  อ.บางระจัน  สิงห์บุรี 16130
เจ้าสำนัก: พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน
 


วัดป่าสุเมฆนันทาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.ป่าแฝก  อ.พรเจริญ  หนองคาย 38180
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติวีรวัฒน์
 


วัดสามัคคีอุปถัมภ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  หนองคาย 38000
เจ้าสำนัก: พระญาณสิทธาจารย์
 


วัดป่าเทพวิมุตติ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.หอคำ  อ.เมืองบึงกาฬ  หนองคาย 38000
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิธรรมญาณ
 


วัดสูงเม่น

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.สูงเม่น  อ.สูงเม่น  แพร่ 54130
เจ้าสำนัก: พระครูปัญญาสารนิวิฐ
 


วัดบ้านปรางค์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 131 (มหานิกาย)
ต.บ้านปรางค์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระชูชีพ เตชสีโล
 


วัดถ้ำเขาวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 132 (มหานิกาย)
ต.หนองน้ำแดง  อ.ปากช่อง  นครราชสีมา 30130
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวรานุสิฐ
 


วัดสิทธาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 130 (มหานิกาย)
ต.บ้านปรางค์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการประเสริฐ ปริสุทฺโธ
 


วัดไทรโยง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 128 (มหานิกาย)
ต.ดอนใหญ่  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูนิโครธวีราคม
 


วัดหนองสะแก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 129 (มหานิกาย)
ต.หนองบัว  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการเริงศักดิ์ รกฺขิตสีโล