วัด-ประจำจังหวัดวัดหนองแวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 126 (มหานิกาย)
ต.หนองบัว  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูโสภณธรรมวิทิต
 


วัดสหมิตรวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 127 (มหานิกาย)
ต.เมืองคง  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติกิตติธรรม
 


วัดตะคร้อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 125 (มหานิกาย)
ต.เมืองคง  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูอาทรกิตตยารักษ์
 


วัดหนองบัวกระจาย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 121 (มหานิกาย)
ต.โนนเต็ง  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระมหาวิเชียร วชิรปญฺโญ
 


วัดโนนทองศรีวราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 122 (มหานิกาย)
ต.โนนเต็ง  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระมหาสำราญน้อย ถิรธมฺโม
 


วัดหนองหญ้าขาว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 123 (มหานิกาย)
ต.หนองบัว  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการวันชาติ ฐาสสฺสโร
 


วัดประคำอารามศรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 124 (มหานิกาย)
ต.บ้านปรางค์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูโสภณธรรมรัต
 


วัดชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 120 (มหานิกาย)
ต.หนองมะนาว  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูโสภิตวีรากร
 


วัดบ้านตะคร้อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 118 (มหานิกาย)
ต.เทพาลัย  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการดำรงค์ อตฺตทีโป
 


วัดอัมพวันถาวร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 119 (มหานิกาย)
ต.หนองมะนาว  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: เจ้าอธิการชุ่ม อุปนาโค