วัด-ประจำจังหวัดวัดบ้านคอนเมือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 117 (มหานิกาย)
ต.เทพาลัย  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการจตุรงค์ จนฺทปญฺโญ
 


วัดป่าปัญญาคุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 115 (มหานิกาย)
ต.ตาจั่น  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติพัฒนานนท์
 


วัดบ้านวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 116 (มหานิกาย)
ต.เทพาลัย  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: เจ้าอธิการมานพ กิตฺติภทฺโท
 


วัดโคกตะพาบ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 113 (มหานิกาย)
ต.ตาจั่น  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยธรรมพินิจ
 


วัดหนองบัวทุ่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 114 (มหานิกาย)
ต.ตาจั่น  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการกรกฎ กิตฺติญาโณ
 


วัดบ้านขาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 111 (มหานิกาย)
ต.ขามสมบูรณ์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระสุทิวัส ติสฺสวโร
 


วัดตาจั่น

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 112 (มหานิกาย)
ต.ตาจั่น  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการประจักษ์ ปุญฺญาคโม
 


วัดโกรกตะหนอด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 110 (มหานิกาย)
ต.ขามสมบูรณ์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการจิรานุวัฒน์ จินฺตามโย
 


วัดปริยัติไพศาล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 109 (มหานิกาย)
ต.ขามสมบูรณ์  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: เจ้าอธิการรังสรรค์ กตธมฺโม
 


วัดโคกเพ็ด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 106 (มหานิกาย)
ต.เมืองคง  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการณรงศักดิ์ อาภากโร