วัด-ประจำจังหวัดวัดหนองหว้า

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 107 (มหานิกาย)
ต.คูขาด  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิธรรมธร
 


วัดเมืองคง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 108 (มหานิกาย)
ต.คูขาด  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูปฏิภาณสังฆกิจ
 


วัดศรีนิมิต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 105 (มหานิกาย)
ต.ดอนใหญ่  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระอธิการทอง ยโสธโร
 


วัดปอบิด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 104 (มหานิกาย)
ต.คูขาด  อ.คง  นครราชสีมา 30260
เจ้าสำนัก: พระครูสถิตปัญญาธรรม
 


วัดใหม่สุนทร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 103 (มหานิกาย)
ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรวัฒนารักษ์
 


วัดบิง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 101 (มหานิกาย)
ต.บิง  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระครูปภากรพิสิฐ
 


วัดใหม่กลอ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 102 (มหานิกาย)
ต.ใหม่  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระอธิการวันชัย สุสมานโส
 


วัดใหม่สามัคคีธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 100 (มหานิกาย)
ต.มะค่า  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระอธิการจำปา กิตฺติปญฺโญ
 


วัดดอนมะเหลื่อม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 99 (มหานิกาย)
ต.พลสงคราม  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติปุญญาภรณ์
 


วัดดอนชมพู

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 97 (มหานิกาย)
ต.ดอนชมพู  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรธรรมประสาท