วัด-ประจำจังหวัดวัดสุทธิวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  ชัยภูมิ 36130
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิชัยสาร
 


วัดมัชฌิมาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  ชัยภูมิ 36170
เจ้าสำนัก: พระครูโชติวราจารย์ จอ.
 


วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.เกาะมะนาว  อ.บำเหน็จณรงค์  ชัยภูมิ 36160
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติชัยสุนทร (ชลอ กิตฺติทตฺโต) จต.
 


วัดศาลาทรง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.บ้านเพชร  อ.บำเหน็จณรงค์  ชัยภูมิ 36160
เจ้าสำนัก: พระอธิการวัชรพล จารุวณฺโณ
 


วัดระเหวประชาสรรค์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.หนองบัวระเหว  อ.หนองบัวระเหว  ชัยภูมิ 36250
เจ้าสำนัก: พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ จอ.
 


วัดบ้านภูเขาทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.โคกสะอาด  อ.หนองบัวระเหว  ชัยภูมิ 36250
เจ้าสำนัก: พระอธิการอุดร สนฺตจิตฺโต-จิตรสมบูรณ์ จอว.
 


วัดนาหัวบ่อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.นาหัวบ่อ  อ.โพนสวรรค์  นครพนม 48190
เจ้าสำนัก: พระอธิการไชยวัฒน์ ชยรตโน
 


วัดป่าสุทธาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.บ้านค้อ  อ.โพนสวรรค์  นครพนม 48190
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิพัฒนกิจ (เพลีย วิมโล) จต.
 


วัดประชาสามัคคี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.โพนสวรรค์  อ.โพนสวรรค์  นครพนม 48190
เจ้าสำนัก: พระครูสุตสุทธิธรรม
 


วัดนาหนาด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.นาหนาด  อ.ธาตุพนม  นครพนม 48110
เจ้าสำนัก: พระอธิการไตรตรี จกฺกวโร