วัด-ประจำจังหวัดวัดหัวนา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.ไร่โคก  อ.บ้านลาด  เพชรบุรี 76150
เจ้าสำนัก: พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์
 


วัดชลธราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  เพชรบุรี 76130
เจ้าสำนัก: พระครูวัชรชลธรรม จร., จต.ท่ายาง-ท่าคอย
 


วัดท่าคอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  เพชรบุรี 76130
เจ้าสำนัก: พระครูสิริทัศนียคุณ (ปัญญา เตชปญฺโญ) จร., จต.ท่ายาง-ท่าคอย
 


วัดลิ้นช้าง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ยางน้ำกลัดเหนือ  อ.หนองหญ้าปล้อง  เพชรบุรี 76160
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรวัชรการ
 


วัดสวนโมก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.สระพัง  อ.เขาย้อย  เพชรบุรี 76140
เจ้าสำนัก: พระสมุห์ศักดา ฐานุตฺตโม
 


วัดดอนกอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.โรงเข้  อ.บ้านลาด  เพชรบุรี 76150
เจ้าสำนัก: พระครูวัชรธรรมนาท
 


วัดบุญทวี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.ธงไชย  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: พระครูประโพธิกิตติคุณ (กิตติศักดิ์ สุเขสิโน) จร.
 


วัดถ้ำแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: พระครูสมุห์อำนวย ปภากโร
 


วัดเบญพาด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.พังตรุ  อ.พนมทวง  กาญจนบุรี 71140
เจ้าสำนัก: พระครูกาญจนโกวิท
 


วัดมหาธาตุวรวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส-คล้อยวงศ์) จจ.