วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดสัมพันธวงศาราม

(ธรรมยุต)
ต.สัมพันธวงศ์  อ.สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กก.มส.
 


วัดเทพศิรินทราวาส

(ธรรมยุต)
ต.วัดเทพศิรินทร์  อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระธีรญาณมุนี จภ.1-2-3-12-13
 


วัดไตรธรรมาราม

(มหานิกาย)
ต.ตลาด  อ.เมือง  สุราษฎร์ธานี 84000
เจ้าสำนัก: พระเทพสุธี (พงศ์สรร อสิญาโณ) จร., จภ.16
 


วัดสามพระยา

(มหานิกาย)
ต.วัดสามพระยา  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
เจ้าสำนัก: พระพรหมดิลก จภ.14
 


วัดกัลยาณมิตร

(มหานิกาย)
ต.วัดกัลยาณ์  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) จภ.13
 


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

(มหานิกาย)
ต.บ้านบาตร  อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าทีสมเด็จพระสังฆราช
 


วัดระฆังโฆสิตาราม

(มหานิกาย)
ต.ศิริราช  อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
เจ้าสำนัก: พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) จล., จภ.11
 


วัดโมลีโลกยาราม

(มหานิกาย)
ต.วัดอรุณ  อ.บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: พระพรหมกวี จภ.10
 


วัดทินกรนิมิตร

(มหานิกาย)
ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
เจ้าสำนัก: พระธรรมวโรดม จภ.9
 


วัดไตรมิตรวิทยาราม

(มหานิกาย)
ต.ตลาดน้อย  อ.สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: พระพรหมเวที จภ.8