วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดพระแก้ว

(มหานิกาย)
ต.เวียง  อ.เมือง  เชียงราย 57000
เจ้าสำนัก: พระธรรมราชานุวัตร จภ.6
 


วัดสุทัศนเทพวราราม

(มหานิกาย)
ต.วัดราชบพิธ  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
เจ้าสำนัก: พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) จล., จภ.4
 


วัดบพิตรพิมุข

(มหานิกาย)
ต.จักรวรรดิ  อ.สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: พระธรรมปริยัติโมลี จภ.3
 


วัดวังตะวันตก

(มหานิกาย)
ต.คลัง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าสำนัก: พระเทพสิริโสภณ จจ.
 


วัดขันเงิน

(มหานิกาย)
ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  ชุมพร 86110
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณโมลี จจ.
 


วัดท่าไทร

(มหานิกาย)
ต.ท่าทองใหม่  อ.กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 84290
เจ้าสำนัก: พระเทพพิพัฒนาภรณ์ จจ.
 


วัดดุลยาราม

(มหานิกาย)
ต.ฉลุง  อ.เมือง  สตูล 91140
เจ้าสำนัก: พระเทพคุณาธาร จจ.
 


วัดราชโอรส

(มหานิกาย)
ต.บางขุนเทียน  อ.จอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
เจ้าสำนัก: พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี) ราชบัณฑิต
 


วัดกะพังสุรินทร์

(มหานิกาย)
ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  ตรัง 92000
เจ้าสำนัก: พระพรหมจริยาจารย์ จญ.หนใต้
 


วัดปากน้ำ

(มหานิกาย)
ต.ปากคลอง  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จญ.หนเหนือ, กก.มส.