วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดป่าวชิรบรรพต

(มหานิกาย)
ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: อาจารย์พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ
 


วัดนาป่าพง

(มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จอว.
 


วัดถ้ำแสงเพชร

(มหานิกาย)
ต.หนองมะแซว   อ.เมือง  อำนาจเจริญ 37000
เจ้าสำนัก: พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส
 


วัดป่าบนเนิน

(ธรรมยุต)
ต.ลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย  สุโขทัย 64140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์อุดร ฐิตธมฺโม จต.เมืองเก่า
 


วัดหินหมากเป้ง

(ธรรมยุต)
ต.พระพุทธบาท  อ.ศรีเชียงใหม่  หนองคาย 43130
เจ้าสำนัก: พระอธิการพิชิต ชิตมาโร
 


วัดพุทโธธัมมธโร

(ธรรมยุต)
ต.โชคชัย  อ.นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 49110
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธิโมลี (สมพงษ์ ขนุติโก)
 


วัดสวนแก้ว

(มหานิกาย)
ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  นนทบุรี 11140
เจ้าสำนัก: พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาส
 


วัดป่ามหาปัญโญ

(มหานิกาย)
ต.สะลวง  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 


สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์

(ธรรมยุต)
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาส
 


วัดชลประทานรังสฤษฎ์

(มหานิกาย)
ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
เจ้าสำนัก: พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) จภ.17