วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดศรีเทพประดิษฐาราม

(ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครพนม 48000
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยธรรมโสภณ (ประณต ธมฺมฉนฺโท) เลขา จจ.นครพนม
 


วัดศรีอภัยวัน

(ธรรมยุต)
ต.นาอ้อ  อ.เมือง  เลย 42100
เจ้าสำนัก: พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) จจ.เลย
 


วัดถ้ำเสือวิปัสสนา

(มหานิกาย)
ต.กระบี่น้อย  อ.เมือง  กระบี่ 81000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ จร.
 


วัดป่าน้ำโจน

(ธรรมยุต)
ต.พันชาลี  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาส
 


วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

()
ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา 900000
เจ้าสำนัก: พระรัชชมงคลโกศล (ขาว)
 


วัดเขาพุทธโคดม

(มหานิกาย)
ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา   ชลบุรี 20110
เจ้าสำนัก: พระครูสาธุกิจจานุรักษ์
 


วัดป่าโสมพนัส

(ธรรมยุต)
ต.นาหัวบ่อ  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47220
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 


วัดสังฆทาน

(มหานิกาย)
ต.บางไผ่  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
 


วัดวังชมพู

(ธรรมยุต)
ต.วังชมภู  อ.เมือง  เพชรบูรณ์ 67210
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติคุณสาร (จต.วังชมภู)
 


วัดป่าบ้านตาด

(ธรรมยุต)
ต.บ้านตาด  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
เจ้าสำนัก: พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)