แบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

แบบ สธจ. 1

แบบคำขอจัดตั้ง
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

วันที่……เดือน……………พ.ศ. 25……

เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

    กราบเรียน/เรียน พระ…………………………เจ้าคณะจังหวัด………………………………………………
เกล้ากระผม/กระผม พระ…………………………………ฉายา…………………………
อายุ………………………พรรษา………………วิทยฐานะ…………………………………………………
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………………………วัด…………………………………………………
ตำบล……………………………อำเภอ………………………………จังหวัด……………………………
มีความประสงค์ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด…………………………………แห่งที่…………
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ชื่อ…………………………………ตั้งอยู่ที่วัด………………………………………
โดยมีเกล้ากระผม/กระผม พระ…………………………………………………เป็นเจ้าสำนัก

จึงกราบเรียน/เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

กราบเรียน/เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(ลงนาม)…………………………………………
(…………………………………………………)
เจ้าอาวาสวัด………………………………………