มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๕ (๑๑-๑๙ ก.พ ๒๕๕๔) เดินธุดงค์ ๙๑ กม.และร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

  กำหนดการปฏิบัติธรรม วันมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๕๔  ( ๙ วัน)

เริ่มเดินธุดงค์-ปฎิบัติธรรม ณ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ ๑๑-๑๗ ก.พ ๒๕๕๔  (ระยะทางเดินธุดงค์ ๙๑ กม.)

เริ่มปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.พ ๒๕๕๔

*************************************************************************************************

  วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆที่จะร่วมเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ปฐมนิเทศโดย พระวิสุทธิธรรมาจาร์ย รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๘ กม. ถึงวัดบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง

 เวลา ๑๐.๓๐ น.  -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล ณ วัดบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๕.๐๐ น.  -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๐ กม. ถึงวัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                          -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้างรับผิดชอบ)

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบาอ.บ้านสร้าง

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๖ กม. ถึงวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง

 เวลา ๑๐.๓๐ น.  -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๕.๐๐ น.  -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๐ กม. ถึงวัดพิกุล ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                          -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้างรับผิดชอบ)

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดพิกุล ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง

 เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๐ กม. ถึงวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี

 เวลา ๑๐.๓๐ น.  -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ กม. ถึงวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี

 เวลา ๑๘.๐๐ น.  -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                          -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีรับผิดชอบ)

 

วันอังคารที่ ๑๕ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี

  เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๗ กม. ถึงวัดหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ

 เวลา ๑๐.๓๐ น.  -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล วัดหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๕.๐๐ น.  -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ กม. ถึงวัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                        -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิรับผิดชอบ)

วันพุธที่ ๑๖ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๑ กม. ถึงบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๐.๓๐ น.  -ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล วัดหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๕.๐๐ น.  -ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๑ กม. ถึงวัดต้นโพธิ์ ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -พักสรงน้ำ-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                         -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถรับผิดชอบ)

วันพฤหัสที่ ๑๗ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -ประชาชนตักบาตรเช้า ณ วัดต้นโพธิ์ ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๓ กม. ถึงวัดสระมรกต

ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

เวลา ๐๙.๐๐ น.  -รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ฆราวาสและพระภิกษุจากอาวาสอื่น (พระภิกษุที่ไม่ได้ร่วมเดินธุดงค์)ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ  นักเรียน นักศึกษา ฆราวาส รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ น.  -นักเรียน นักศึกษา ฆราวาสและพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน (พุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี)

เวลา ๑๔.๐๐ น.  -ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปรธะนเดินทางเข้าถึงบริเวณพิธี

                 -ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                 -วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงาน

                 -ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

                 -ประธานกล่าวเปิดงาน

                 - เสร็จพิธี

เวลา ๑๘.๐๐ น. -ทำวัตรเย็น-นั่งสมาธิ

                 -บรรยายธรรมโดย (เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถรับผิดชอบ)

วันศุกร์ที่ ๑๘ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -ผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - การฝึกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ-ฆราวาส-นักเรียน

                  -กิจกรรมทางวิชาการ

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -ผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเพล 

เวลา ๑๓.๐๐ น. -การฝึกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ -ฆราวาส- นักเรียน

เวลา ๑๗.๐๐ น.  -พักทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๓๐ น.  -เริ่มพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

เวลา ๑๙.๐๐ น.   -การแสดงโอวาทปาฎิโมกข์จำลองเหตุการณ์วันมาฆบูชา

ในสมัยพุทธกาล โดยพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่

เวลา ๒๑.๐๐ น.  -การฝึกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ -ฆราวาส- นักเรียน

 

วันเสาร์ที่ ๑๙ ก.พ ๒๕๕๔

เวลา ๐๔.๐๐ น.  -ตื่นนอน-ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.  -ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.  -ผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - การฝึกปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ-ฆราวาส-นักเรียน

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -ผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาอาหารเพล                 

เวลา ๑๒.๓๐ น. -ผู้มีเกียรติและผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา ๑๓.๐๐ น.  -พระราชภัทรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสงฆ์ จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                  -วัฒนธรรมจังหวัดกล่าวรายงาน

                  -ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม

                  -ประธานสงฆ์กล่าวปิดงาน

หมายเหตุ : แต่งกาย ชุดสุภาพ หรือ ชุดสีขาวตามอัธยาศัย

 

ข้อมูลจาก สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕

วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ่านข้อมูลเพิ่ม  ได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3&art=396131