ภาษาอังกฤษวัดท่ามะโอ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  ลำปาง 52000
เจ้าสำนัก: พระธัมมานันทมหาเถระ จอว.
 


วัดพระธรรมกาย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12000
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์)
 


วัดประชาบำรุง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ตลาด  อ.เมือง  มหาสารคาม 44000
เจ้าสำนัก: พระครูโกวิทปริยัติกิจ จอว., จอ.โกสุมพิสัย-เชียงยืน (ธ)
 


วัดจอมพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.จอมพระ  อ.จอมพระ  สุรินทร์ 32180
เจ้าสำนัก: พระครูสิริปริยัติธำรง (พิสิฐ ชุตินฺธโร) จอว., จต.จอมพระ
 


วัดป่าพันชนะ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 34 (มหานิกาย)
ต.พันชนะ  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 30210
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุทธิ อิสฺสโร จอว.
 


วัดยองแยง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32 (มหานิกาย)
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (สำเรียง พนฺธมุตโต-เพชรราม) จอว., รจต.หนองระเวียง
 


วัดหนองเผาถ่าน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร) จร., จต.เขาใหญ่
 


วัดภัททันตะอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
 


วัดลานแซะ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  พัทลุง 93110
เจ้าสำนัก: พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) จต.
 


วัดกำแพงมณี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.โคกสลุด  อ.บางกระทุ่ม  พิษณุโลก 65110
เจ้าสำนัก: พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ ปริปุณฺโณ) จร., จต.สนามคลี