ภาษาอังกฤษวัดบ้านขุน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด  เชียงใหม่ 50240
เจ้าสำนัก: พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค)
 


วัดพระธาตุแช่แห้ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.ม่วงตึ๊ด  อ.เมือง  น่าน 55000
เจ้าสำนัก: พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ จรรธมฺโม) จอว.,จอ.ภูเพียง
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ในเวียง  อ.เมือง  แพร่ 54000
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุรณัฐ ปญฺญาวโร
 


วัดป่ากันตพงษ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง  สงขลา 90220
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนากันตธรรม (สมศักดิ์ ตุริตธมฺโม)
 


วัดป่าบึงเขาหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.กลางใหญ่  อ.เขื่องใน  อุบลราชธานี 34320
เจ้าสำนัก: พระครูบรรพตวรกิจ (บุญมี ปิยธมฺโม) จอว.
 


วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.เสม็ด  อ.เมือง  บุรีรัมย์ 31000
เจ้าสำนัก: พระครูสัจจานุรักษ์
 


วัดเวฬุวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 7 (ธรรมยุต)
ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์  กาฬสินธุ์ 46140
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิวราคม จอ.
 


วัดห้วยทรายใต้

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร) จร., จอ.ชะอำ
 


วัดน้ำบ่อหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่ 50120
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมาภิรม (อินตา วรธมฺโม) จร., จอ.สันป่าตอง
 


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  ลำปาง 52000
เจ้าสำนัก: พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม) จล.,จจ.