ภาษาอังกฤษวัดยานนาวา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ยานนาวา  อ.ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
เจ้าสำนัก: พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) จล., กก. มส.