กัมมัฏฐาน 40วัดท่าขนุน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 71180
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ จอว.