พองยุบวัดบ้านโคกหนองแวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 35 (มหานิกาย)
ต.โนนตาเถร  อ.โนนแดง  นครราชสีมา 30360
เจ้าสำนัก: พระครูโอภาสวิริยานุวัตร (จำรัส ติกฺขวีโร) จร., จอ.โนนแดง
 


วัดจินดาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 42 (มหานิกาย)
ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
เจ้าสำนัก: พระครูปคุณธรรมวัตร
 


วัดเอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.เชิงแส  อ.กระแสสินธุ์  สงขลา 90270
เจ้าสำนัก: พระมหามนัส คุณธมฺโม จอว., จอ.กระแสสินธ์
 


วัดพิชโสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.แก้งเหนือ  อ.เขมราฐ  อุบลราชธานี 34170
เจ้าสำนัก: พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง สารโท) จอว. รจอ.
 


วัดพระธาตุศรีจอมทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธาจารย์
 


วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
 


วัดเขาดินหนองแสง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.เขาวงกต  อ.แก่งหางแมว  จันทบุรี 22160
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์มานพ อุปสโม
 


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ต.บางด้วน  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
 


วัดศรีวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 21 (มหานิกาย)
ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20150
เจ้าสำนัก: พระครูวินิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท) จอว., จต.บางละมุง
 


วัดเขาน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 22 (มหานิกาย)
ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  ชลบุรี 20180
เจ้าสำนัก: พระครูศรีปรีชากร (โชคชัย พุทฺธสโก)