พองยุบ



วัดอัมพวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.บึงปรือ  อ.ศรีราชา  ชลบุรี 20110
เจ้าสำนัก: พระอธิการวิเศษ อสฺสโว
 


วัดปากลัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.คลองเขิน  อ.เมือง  สมุทรสงคราม 75000
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดชวลิต อคฺคปญฺโญ
 


วัดหลักหกรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ศรีสุราษฎร์  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ) จอว.
 


วัดท่ามะโอ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  ลำปาง 52000
เจ้าสำนัก: พระธัมมานันทมหาเถระ จอว.
 


วัดไผ่ล้อม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.โพนางดำออก  อ.สรรพยา  ชัยนาท 17150
เจ้าสำนัก: พระครูชัยธรรมาภรณ์ จิตฺตธมฺโม-ปิ่นลา จอว., จต. ตลุก เขต 2
 


วัดหนองมะกอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.หนองยาง  อ.หนองฉาง  อุทัยธานี 61110
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยสุตกิจ (สุรเดช ฐานุตฺตโร-ชิดถุง) จอว.
 


วัดหนองสระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.หนองสระ  อ.ทัพทัน  อุทัยธานี 61120
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยสังฆกิจ (บุญเลิศ เตชธมฺโม) จอว.
 


วัดกุฎีทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.บางน้ำเชี่ยว  อ.พรหมบุรี  สิงห์บุรี 16120
เจ้าสำนัก: พระภาวนาพรหมคุณ (บุญช่วย จิตฺตปญฺโญ)
 


วัดพระนอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
 


วัดหนองคุ้ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  สระแก้ว 27160
เจ้าสำนัก: พระมหาบุญรวม จิรสีโล-พรมศรี จอว., จต.ท่าเกวียน