พองยุบวัดวังสมบูรณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์  สระแก้ว 27250
เจ้าสำนัก: พระมหาฉัตรชัย เขมวํโส จอว., จอ.วังสมบูรณ์
 


วัดบ้านหาญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 33 (มหานิกาย)
ต.ด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 30210
เจ้าสำนัก: พระครูศรีปริยัติพิธานสมาน ฐานุตฺตโร
 


วัดสำโรงน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  สุรินทร์ 32180
เจ้าสำนัก: พระมหาสวัสดิ์ ฐิติญาโณ จร., จต.
 


วัดบัว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  นครราชสีมา 30160
เจ้าสำนัก: พระครูปทุมสารคุณ (อินทร์ นนฺทโก-กระจ่ายกลาง) จอว., ที่ปรึกษา จอ.โนนสูง
 


วัดเขาพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.เขาพระ  อ.เมือง  นครนายก 26000
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์ธานินทร์ (มนินท์ จนฺทโก-ขันเหลา) จอว.
 


วัดประชาบำรุง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.บางขนาก  อ.บางน้ำเปรี้ยว  ฉะเชิงเทรา 24150
เจ้าสำนัก: พระครูอาคมสิทธาภรณ์ (ชูศักดิ์ อินฺทโชโต) จอว., จอ.บางน้ำเปรี้ยว
 


วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.บัวบาน  อ.ยางตลาด  กาฬสินธุ์ 46120
เจ้าสำนัก: พระครูอนุกูลปริยัติการ (สุระเดช เกชิต) จอว., รจอ.ยางตลาด
 


วัดนาค

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.ช่องสะแก  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: พระมหาคำรณ รตนนาโถ จอว. ,จต.ท่าราบ เขต1
 


วัดชลธราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  เพชรบุรี 76130
เจ้าสำนัก: พระครูวัชรชลธรรม จร., จต.ท่ายาง-ท่าคอย
 


วัดท่าคอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  เพชรบุรี 76130
เจ้าสำนัก: พระครูสิริทัศนียคุณ (ปัญญา เตชปญฺโญ) จร., จต.ท่ายาง-ท่าคอย