พองยุบวัดมหาธาตุวรวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส-คล้อยวงศ์) จจ.
 


วัดบ่อเวฬุวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.บ่อเวฬุ  อ.ขลุง  จันทบุรี 22150
เจ้าสำนัก: พระครูสุภัทรสีลาจาร จอว.,รจอ.ขลุง
 


วัดเนินสี่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.ห้างสูง  อ.หนองใหญ่  ชลบุรี 20190
เจ้าสำนัก: พระปลัดปฐม (กิตฺติภทฺโท) จอว.
 


วัดป่าโชติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี 20240
เจ้าสำนัก: พระอธิการไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร จอว., รจต.
 


วัดนอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ การเร็ว) อสิญาโณ จอว.,จอ.เมืองชลบุรี
 


วัดศิลาดาด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว  ชัยภูมิ 36110
เจ้าสำนัก: พระครูวิศิษฏ์ชัยวัฒน์ (สุรินทร์ ขนฺติโก) จอว., จต.ธาตุทอง
 


วัดพลงช้างเผือก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ทางเกวียน  อ.แกลง  ระยอง 21110
เจ้าสำนัก: พระมหาชวน ชยกโร จอ.แกลง
 


วัดภัททันตะอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
 


วัดประสิทธิ์ธรรมสาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 32 (มหานิกาย)
ต.โนนสะอาด  อ.หนองเรือ  ขอนแก่น 40210
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท) จอว., จต.โนนสะอาด เขต 1
 


วัดสุดสวาสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.บ้านคลอง  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
เจ้าสำนัก: พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนฺโท) จอว.