พองยุบวัดสวรรคาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เมืองสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  สุโขทัย 64110
เจ้าสำนัก: พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน) จอว.
 


วัดพระพายหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  สุโขทัย 64000
เจ้าสำนัก: พระครูพิศิษฏ์ปุญญสาร (สะอาด วรปญฺโญ-ทัดไทย) จอว., จต.
 


วัดศรีเตี้ย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ศรีเตี้ย  อ.บ้านโฮ่ง  ลำพูน 51130
เจ้าสำนัก: พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ (เสาร์ ถาวโร) จร.,จต.ศรีเตี้ย
 


วัดหนองจิกยาว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ตลุกดู่  อ.ทัพทัน  อุทัยธานี 61120
เจ้าสำนัก: พระครูวิสาลอุทัยกิจ (คมกริช สีลโชโต) จอว.
 


วัดดอนไชย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  น่าน 55110
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธินันทญาณ (บุญชม ฐิตปุญโญ) จร.
 


วัดอำนาจ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  อำนาจเจริญ 37000
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ สุจิตฺโต-วงศ์แก้ว) จอว., จอ.ลืออำนาจ
 


วัดแจ้ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา 90000
เจ้าสำนัก: พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทธมฺโม)
 


วัดโคกมอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ป่าสังข์  อ.จตุรพักตรพิมาน  ร้อยเอ็ด 45180
เจ้าสำนัก: พระมหาสมพงษ์ ฐิตปุญฺโญ (อาจหาญ) ร.จอ.
 


วัดโพธิ์ร้อยต้น

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์ทอง  อ.โพนทอง  ร้อยเอ็ด 45110
เจ้าสำนัก: พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ) จอ.
 


วัดป่าเมตตาธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 45230
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร-ทิพย์โชติ) จอว.