พุทโธวัดสันเจริญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ป่าแงะ  อ.ป่าแดด  เชียงราย 57190
เจ้าสำนัก: เจ้าอธิการดวงแก้ว ถาวโร จอว.
 


วัดโสธรวรารามวรวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 29 (มหานิกาย)
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าสำนัก: พระราชมงคลรังษี (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) จล.
 


วัดตาลอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 39 (มหานิกาย)
ต.เม็กดำ  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  มหาสารคาม 44110
เจ้าสำนัก: พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ
 


วัดศรีอรุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 30 (มหานิกาย)
ต.หนองแวง  อ.กุดรัง  มหาสารคาม 44130
เจ้าสำนัก: พระครูวรปัญญาภินันท์ ปญฺญานนฺโท
 


วัดบ้านหล่าย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.สบปราบ  อ.สบปราบ  ลำปาง 52170
เจ้าสำนัก: พระครูสาทรพัฒนพิศาล (สุพรรณ สุวณฺณโชโต)
 


วัดสระบาป

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 44 (มหานิกาย)
ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จันทบุรี 22000
เจ้าสำนัก: พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน กิตฺติคุโณ) จอว.
 


วัดศรีเทพประดิษฐาราม

(ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครพนม 48000
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยธรรมโสภณ (ประณต ธมฺมฉนฺโท) เลขา จจ.นครพนม
 


วัดศรีอภัยวัน

(ธรรมยุต)
ต.นาอ้อ  อ.เมือง  เลย 42100
เจ้าสำนัก: พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) จจ.เลย
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด

ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65150
เจ้าสำนัก: แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์
 


วัดป่าน้ำโจน

(ธรรมยุต)
ต.พันชาลี  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาส