พุทโธวัดเขาพุทธโคดม

(มหานิกาย)
ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา   ชลบุรี 20110
เจ้าสำนัก: พระครูสาธุกิจจานุรักษ์
 


วัดป่าบ้านตาด

(ธรรมยุต)
ต.บ้านตาด  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
เจ้าสำนัก: พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
 


วัดประสิทธิเวช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.บางปลากด  อ.องครักษ์  นครนายก 26120
เจ้าสำนัก: พระพิมลศีลาจาร (อุดม สุทฺธสีโล-ยิ้มย่อง) จอว., จอ.องครักษ์
 


วัดกระโตน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 37 (มหานิกาย)
ต.ประทาย  อ.ประทาย  นครราชสีมา 30180
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมานุรักษ์ (สนั่น รกฺขิตธมฺโม) จอว., จอ.ประทาย
 


วัดหนองหัวฟาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  นครราชสีมา 30290
เจ้าสำนัก: พระมหาประกอบ ปภงฺกโร
 


วัดจินดาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 42 (มหานิกาย)
ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
เจ้าสำนัก: พระครูปคุณธรรมวัตร
 


วัดโนนลอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 43 (มหานิกาย)
ต.กระเบื้องนอก  อ.เมืองยาง  นครราชสีมา 30270
เจ้าสำนัก: พระครูอาทรธรรมธัช (ทองดี ธมฺมทินฺโน-จ่ากลาง) จอว., จอ.เมืองยาง
 


วัดฐานราษฎร์ดำรง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 55 (มหานิกาย)
ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง  นครราชสีมา 30270
เจ้าสำนัก: พระอธิการขวัญ โชติญาโณ จอว.
 


วัดสว่างป่งเชือก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.หว้านใหญ่  อ.หว้านใหญ่  มุกดาหาร 49150
เจ้าสำนัก: พระอธิการบุญหนา จารุธมฺโม (อนันต์))
 


วัดบ้านพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 47 (มหานิกาย)
ต.ด่านใน  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 30210
เจ้าสำนัก: พระครูวรคามวิสุทธิ์ (ช่วง จนฺทสโร) จอว.