พุทโธวัดนาอุดมวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.นาอุดม  อ.นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 49130
เจ้าสำนัก: พระอธิการธารินทร์ วิสุทฺธิสาโร
 


วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

(ธรรมยุต)
ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20260
 


วัดปทุมวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.ปทุมวัน  อ.ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
เจ้าสำนัก: พระเทพปัญญามุนี
 


วัดธรรมมงคล

(ธรรมยุต)
ต.บางจาก  อ.พระโขนง  กรุงเทพฯ 10260
เจ้าสำนัก: พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
 


วัดเขาโบสถ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.กำเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77140
เจ้าสำนัก: พระราชสิทธิญาณ (จอ)
 


วัดบางขันแตก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.บางขันแตก  อ.เมือง  สมุทรสงคราม 75000
เจ้าสำนัก: พระครูสมุทรวรคุณ (ยงยุทธ ฐิตยุทฺโธ) จอว.
 


วัดหลักหกรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ศรีสุราษฎร์  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ) จอว.
 


วัดหนองกลางด่าน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร จอว.
 


วัดหนองหอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.เขาแร้ง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: พระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ) จร.
 


วัดป่าบ้านพลัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.นาฝาย  อ.เมือง  ชัยภูมิ 36000
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรกิตติคุณ (จรูญ ปริมุตฺโต) จอว., จต.นาฝาย