พุทโธวัดป่าคลองกุ้ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ตลาด  อ.เมือง  จันทบุรี 22000
เจ้าสำนัก: พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (เข้ม จิตธมฺโม) จอว. จอ.
 


วัดป่าเทพนิมิต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.เทพนิมิต  อ.โป่งน้ำร้อน  จันทบุรี 22140
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลบุญวัฒน์ (จรินทร์ สุทนฺโต-จันขาว) จร., จอ
 


วัดศาลาดงลาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.ศาลา  อ.เกาะคา  ลำปาง 52130
เจ้าสำนัก: พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ) จอว.,จต.เกาะคา
 


วัดสัณฐาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  ลำปาง 52150
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร-สายปินตา) จอว., ร.จอ.แม่ทะ
 


วัดหนองเผาถ่าน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร) จร., จต.เขาใหญ่
 


วัดสวนโมก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.สระพัง  อ.เขาย้อย  เพชรบุรี 76140
เจ้าสำนัก: พระสมุห์ศักดา ฐานุตฺตโม
 


วัดบุญทวี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.ธงไชย  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: พระครูประโพธิกิตติคุณ (กิตติศักดิ์ สุเขสิโน) จร.
 


วัดบ้านโปร่งหนองนายอู

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.เกาะมะนาว  อ.บำเหน็จณรงค์  ชัยภูมิ 36160
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติชัยสุนทร (ชลอ กิตฺติทตฺโต) จต.
 


วัดไชโย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 29 (มหานิกาย)
ต.พระยืน  อ.พระยืน  ขอนแก่น 40320
เจ้าสำนัก: พระครูชัยสารคุณ (พิมพ์ ธมฺมรโต) จอว., จอ.พระยืน
 


วัดศรีทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.หนองแวงนาเบ้า  อ.พล  ขอนแก่น 40120
เจ้าสำนัก: พระครูวรสารสุนทร (ชาลี เฉทโก) จอว., รจอ.พล