มโนมยิทธิวัดอุทุมพรทาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.สวนกล้วย  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70110
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา สามตฺถิโก) จอว., จต.บ้านโป่ง
 


วัดวีระโชติธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 28 (มหานิกาย)
ต.คลองอุดมชล  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าสำนัก: พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร
 


บ้านสายลม

ต.สามเสนใน  อ.พญาไท  กรุงเทพฯ 10400
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
 


วัดจันทาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.น้ำซึม  อ.เมือง  อุทัยธานี 61000
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
 


วัดเขาวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.เขาวง  อ.พระพุทธบาท  สระบุรี 18120
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาพิลาศ
 


วัดมหาธาตุวรวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส-คล้อยวงศ์) จจ.