สติรู้อิริยาบถสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

()
ต.โคกแย้  อ.หนองแค  สระบุรี 18230
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (สมชาติ ธมฺมโชโต)