สัมมาอรหังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) จร.
 


วัดปราสาทสิทธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.ประสาทสิทธิ์  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระมหาชัยพร วลฺลโภ จร.
 


วัดพระธรรมกาย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12000
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์)
 


วัดสำโรงน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  สุรินทร์ 32180
เจ้าสำนัก: พระมหาสวัสดิ์ ฐิติญาโณ จร., จต.
 


วัดราษฎร์สังคม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.หนองซอน  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
เจ้าสำนัก: พระครูชัยธรรโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส)
 


วัดสัณฐาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  ลำปาง 52150
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร-สายปินตา) จอว., ร.จอ.แม่ทะ
 


วัดหนองเผาถ่าน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร) จร., จต.เขาใหญ่
 


วัดสวรรคาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เมืองสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  สุโขทัย 64110
เจ้าสำนัก: พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน) จอว.
 


วัดบ้านขุน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด  เชียงใหม่ 50240
เจ้าสำนัก: พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค)
 


วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ห้วยร่วม  อ.ดงเจริญ  พิจิตร 66120
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาธิมุต (พรชัย พุทธฺสรโณ) จร.