สัมมาอรหังวัดป่าเมตตาธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 45230
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร-ทิพย์โชติ) จอว.
 


วัดใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ตลาด  อ.เมือง  จันทบุรี 22000
เจ้าสำนัก: พระเทพจันทมุนี (ปิยะ เกตุธมฺโม) จอว., จจ.จันทบุรี