อานาปานสติ

user warning: Table './sptx/drupal_watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'filefield', 'FileField was trying to display the file %file, but it does not exist.', 'a:1:{s:5:\"%file\";s:37:\"sites/default/files/watnapaphong1.jpg\";}', 4, '', 'http://www.sptcenter.org/method/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%20', '', '109.102.111.86', 1562892575) in /home/stpcx/domains/sptcenter.org/public_html/modules/dblog/dblog.module on line 146.


สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ

(มหานิกาย)
ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  กาญจนบุรี 71160
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์บุญชัย กิตติปาโล
 


วัดแก้วมณี

(มหานิกาย)
ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง  อยุธยา 13230
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ (ทะเสนชัด)
 


วัดวิมุตติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 78 (มหานิกาย)
ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30140
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมธรประภาส กิตฺติคุโณ
 


วัดนาป่าพง

(มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จอว.
 


วัดสะแล่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง  แพร่ 54150
เจ้าสำนัก: พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตฺตคุตฺโต-วงศ์แสนศรี) จอว.
 


วัดทุ่งหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์เสน่ห์ มหทฺธโน-สลับลึก จอว.
 


วัดเลิศสวัสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30340
เจ้าสำนัก: พระครูบวรสีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล-ขามกิ่ง) จร.
 


วัดทุ่งกวาว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง  แพร่ 54000
เจ้าสำนัก: พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ-วังแสน) จอว., จจ.
 


วัดอุทุมพรทาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.สวนกล้วย  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70110
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา สามตฺถิโก) จอว., จต.บ้านโป่ง
 


วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.คำบง  อ.ห้วยผึ้ง  กาฬสินธุ์ 46240
เจ้าสำนัก: พระครูภัทรโพธิคุณ (เทียง ภทฺทวโร) จอว., รจอ.ห้วยผึ้ง