อานาปานสติวัดโชติทายการาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระมหาประกอบ โชติปญฺโญ จร.
 


วัดอ้ออีเขียว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) จอว., จต.กรับใหญ่
 


วัดประชารังสรรค์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.ท่าผา  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร อาจิตปุญโญ)
 


วัดพรหมนิวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.บางนาค  อ.เมือง  นราธิวาส 96000
เจ้าสำนัก: พระครูวิสิฐพรหมคุณ (สมชาย โชติวโร) จร.
 


วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) จอว.
 


วัดป่าคายวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ท่าหมื่นราม  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระครูธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ จร.
 


วัดแม่ปาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 58120
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิคณารักษ์ จร. จอ.
 


วัดป่าอัมพวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.หนองรี  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: พระอธิการจันดี กนฺตสาโร
 


ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา

ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240
เจ้าสำนัก: อ.สุทธี ชโยดม
 


วัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 24 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระอธิการเด่นดวง ธนนาโค จอว., จต.อ่างทองเขต 2