อานาปานสติวัดป่าหนองขาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.แซร์ออ  อ.วัฒนานคร  สระแก้ว 27160
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุนทร กนฺตสีโล
 


วัดตาพระยา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.ตาพระยา  อ.ตาพระยา  สระแก้ว 27180
เจ้าสำนัก: พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์ จอว., จอ.ตาพระยา
 


วัดประชาบำรุง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ตลาด  อ.เมือง  มหาสารคาม 44000
เจ้าสำนัก: พระครูโกวิทปริยัติกิจ จอว., จอ.โกสุมพิสัย-เชียงยืน (ธ)
 


วัดยองแยง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32 (มหานิกาย)
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (สำเรียง พนฺธมุตโต-เพชรราม) จอว., รจต.หนองระเวียง
 


วัดสำโรงน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  สุรินทร์ 32180
เจ้าสำนัก: พระมหาสวัสดิ์ ฐิติญาโณ จร., จต.
 


วัดป่าหิมพานต์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 21 (มหานิกาย)
ต.ครบุรี  อ.ครบุรี  นครราชสีมา 30250
เจ้าสำนัก: พระครูสุวรรณชินวงศ์ (ทอง ชินวํโส) จอว.
 


วัดราษฎร์สังคม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.หนองซอน  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
เจ้าสำนัก: พระครูชัยธรรโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส)
 


วัดบุญทวี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.ธงไชย  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: พระครูประโพธิกิตติคุณ (กิตติศักดิ์ สุเขสิโน) จร.
 


วัดศิริธรรมวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 27 (มหานิกาย)
ต.หนองคอนไทย  อ.ภูเขียว  ชัยภูมิ 36110
เจ้าสำนัก: พระครูสุวิชาธรรมนาถ (สนั่น สุวิชาโน-นาหมุด) จอว., จต.หนองคอนไทย
 


วัดบ้านภูเขาทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.โคกสะอาด  อ.หนองบัวระเหว  ชัยภูมิ 36250
เจ้าสำนัก: พระอธิการอุดร สนฺตจิตฺโต-จิตรสมบูรณ์ จอว.