อานาปานสติวัดป่าสุทธาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.บ้านค้อ  อ.โพนสวรรค์  นครพนม 48190
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิพัฒนกิจ (เพลีย วิมโล) จต.
 


วัดสะปำธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  ภูเก็ต 83000
เจ้าสำนัก: พระครูถิรธรรมมงคล
 


วัดลานแซะ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน  พัทลุง 93110
เจ้าสำนัก: พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) จต.
 


วัดมาลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ขามป้อม  อ.เปือยน้อย  ขอนแก่น 40340
เจ้าสำนัก: พระครูพิทักษ์บุญญากร จอว., จต.ขามป้อม
 


วัดสุดสวาสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.บ้านคลอง  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
เจ้าสำนัก: พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนฺโท) จอว.
 


วัดกำแพงมณี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.โคกสลุด  อ.บางกระทุ่ม  พิษณุโลก 65110
เจ้าสำนัก: พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ ปริปุณฺโณ) จร., จต.สนามคลี
 


วัดสวรรคาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เมืองสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  สุโขทัย 64110
เจ้าสำนัก: พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน) จอว.
 


วัดป่าพุทธธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.บึงอ้อ  อ.ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 30280
เจ้าสำนัก: พระอธิการชอบสวย ธมฺมธโร
 


วัดอำนาจ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  อำนาจเจริญ 37000
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ สุจิตฺโต-วงศ์แก้ว) จอว., จอ.ลืออำนาจ
 


วัดอรุณสว่าง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  ศรีสะเกษ 33150
เจ้าสำนัก: พระครูประโชติศาสนกิจ