อานาปานสติวัดป่าเมตตาธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.เชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 45230
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร-ทิพย์โชติ) จอว.
 


วัดโพธิ์ร้อยต้น

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์ทอง  อ.โพนทอง  ร้อยเอ็ด 45110
เจ้าสำนัก: พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (วิทัย อคฺคปญฺโญ) จอ.
 


วัดศรีบุรีรตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  สระบุรี 18000
เจ้าสำนัก: พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร) จอว., ที่ปรึกษา จจ.สระบุรี
 


วัดประยุรวงศาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.วัดกัลยาณ์  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จล., จภ.2
 


วัดพุทธนิมิต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 8 (ธรรมยุต)
ต.สหัสขันธ์  อ.สหัสขันธ์  กาฬสินธุ์ 46140
เจ้าสำนัก: พระอธิการณรงค์ ชยมงฺคโล
 


วัดป่ามุจลินท์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 13 (ธรรมยุต)
ต.ไค้นุ่น  อ.ห้วยผึ้ง  กาฬสินธุ์ 46240
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมคุณาธาร (ประมวล สุธมฺโม-ศิลากุล) จอว., จต.นิคมห้วยผึ้ง
 


วัดเวฬุวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 7 (ธรรมยุต)
ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์  กาฬสินธุ์ 46140
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิวราคม จอ.
 


วัดป่าอัมพวันม่วงน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.ลำคลอง  อ.เมือง  กาฬสินธุ์ 46000
เจ้าสำนัก: พระครูสิริปุญญารักษ์ (บุญเกิด อริโย)
 


วัดโคกโตนด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระใบฎีกาบุญเลิศ ธมฺมวีโร จอว.
 


วัดสระโบสถ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.ดอนคา  อ.ท่าตะโก  นครสวรรค์ 60160
เจ้าสำนัก: พระครูนิทัศนสารโกวิท (ย่น ฐานธมฺโม-สีดี) จอว., ร.จอ.ท่าตะโก