อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ 1/2554 จำนวน 200 รูป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

โดยนาวาตรี เกริก ตั้งสง่า กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระพรหมโมลี ถวายสักการะ ดร.แม่ชีทศพร เทวาพทักษ์ธรรม ถวายสักการะ และ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงานว่า

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นกองทุน เพื่อถวายความอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิษุสามเณร โดยตั้งชื่อว่า "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" โดยมีกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารทุนนี้ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นที่ปรึกษา มีฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธาน วัดถุประสงค์ของโครงการ คือ

 1. เพื่อสนองพระราชดำริและมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงโปรดฯ พระราชทานทุนฯ สมดังที่ทรงดำรงอยู่ในองค์อัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ 
 2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงครงอราชย์เป็นร่มโพธิ์ทองอำนวยความสุขและร่มเย็นปก เกล้าฯ แก่ชาวไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน
 3. เพื่อผลิตพระวิปัสสนาจารย์ผู้รู้ ธรรมและทรงธรรม สามารถเสริมสร้างศรัทะแก่ปวนและทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในการสอนและ นำปฏิบัติ ตามหลักพระไตรปิฏก
 4. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบสานพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อความธำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา

ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ ได้เริ่มมอบทุน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา โดยกำหนดมอบถวาย ดังนี้

 1. มอบทุนให้พระภิกษุสามเณรผู้กำลังศึกษาบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.7 ประโยค ป.ธ.8 และประโยค ป.ธ.9
 2. มอบทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้กำงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 3. มอบเป็นทุนแก่พระธรรมทูตภายในประเทศ

 

และ ในปีพุทธศักราช 2552 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า สมควรถวายทุนส่งเสริมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1,000 แห่ง เป็นจำนวน 3,000 ทุน แบ่งเป็นปีละ 600 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยได้มอบทุนถวายพระเดชพระคุณพระพรมหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปดำเนินการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2554 นี้ ได้มอบทุนจำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยการรับทุนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยแยกทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย จำนวน 120 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
 2. คณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 880 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยแยกการดำเนินงานออกเป็น 4 หน ดังนี้
 • คณะสงฆ์ หนกลาง จำนวน 520 ทุน โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมสามัญ จำนวน 400 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วนป และในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 120 ทุน เป็นจำนวน เงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
 • คณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 120 ทุน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
 • คณะสงฆ์หนตะวันออก จำนวน 120 ทุน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
 • คณะสงฆ์หนใต้ จำนวน 120 ทุน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ตามหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 1 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 รูป มีคุณสมบัติเป็นพระภิกษุ ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีพรรษา 5 พรรษา ขึ้นไป สำเร็จนักธรรมชั้นเอก และมีอัธยาศัยพร้อมสามารถเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามกำหนดระยะเวลา 45 วัน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลี ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
     
ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้บความอุปถัมภ์ด้านงบประมาณจากกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนด้านสถานที่และการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากวัดพิชย8ญาติการาม โดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดร.แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรสำหรับใช้ในระหว่างปฏิบัติ และรับอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะตลอดการปฏิบัติ
      
จากนั้นสมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

 

ที่มา: 

 พศ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.