วัดถ้ำชาละวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 15
ต.คลองคะเชนทร์  อ.เมือง  พิจิตร 66000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสมมาส อานนฺโท จร.

พระอธิการสมมาส อานนฺโท พธ.บ. อายุ 38  พรรษา 12

 

พระวิปัสสนาจารย์

  1. พระมหานัทชา กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.3  อายุ 22 พรรษา 2
  2. พระมหาบุญเลิศ พฺรหฺมวํโส  ป.ธ.3, ปริญญาโท  อายุ 36 พรรษา 17
  3. พระศิริชัย คุตฺตสีโล  อายุ 22 พรรษา 2

 

การอบรม

 
 

จัดบวชชีพราหมณ์ และอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ศึกษาวิธีการอบรมจิตใจให้สงบ เป็นสมาธิ ตามแนวทางสติปัฎฐาน 4  พิจารณากาย ในกาย จิตในจิต ธรรมในธรรม

นำสวดมนต์แปล สวดปลงสังขาร และเดินจงกรม

บรรยายธรรมตามหลักสติปัฏฐานสูตร ลักษณะธรรมชาติที่อยู่ในตัวตน พิจารณาร่างกาย สังขาร เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่มีอยู่ในตัวตน ปล่อยวาง ปลง และเน้นสติสัมปชัญญะ

 

กิจกรรมการอบรม

ภาคเช้า  สวดมนต์แปล-ขึ้นกรรมฐาน นำเดินจงกรมรอบบริเวณวัด
ภาคสาย ทานข้าว - ทำกิจกรรม - ทำความสะอาด
ภาคบ่าย  นำสื่อ-บรรยาย ตามหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น ภัยของสังคม  โดยนิมนต์พระวิทยากร-พระวิปัสสนาจารย์ เข้าร่วมบรรยาย
ภาคเย็น  นำสวดมนต์แปล-นำญาติโยมนั่งสมาธิตามแนวสติปฏฺฐาน 4 - พร้อมบรรยาย   ตั้งฐานแบ่งกลุ่ม เวียนฐาน (ฐานเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
ภาคกลางคืน  พักผ่อน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คลองคะเชนทร์   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิจิตร   รหัสไปรษณีย์: 66000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ต.ย่านยาว 16.476699,100.263433

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9415]