วัดวิมุตติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 78
ต.กฤษณา  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมธรประภาส กิตฺติคุโณ

เป็นสถานที่สงบ สัปปายะ,ห่างไกลจากบ้านเรือน โดยรอบเป็นภูเขา ป่าไม้ ร่มรื่น

เจ้าสำนักฯ เป็นพระสันโดษ มุ่งมั่นในการปฏิบัติ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา และนำพาคณะศิษย์ เข้าสู่การปฏิบัติ เพื่อการดับทุกข์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระปิโยรส (คณาวุฒิกุล) ปญฺญาวัฑฒโน น.ธ.เอก โทร. 081 559 3915

 

การอบรม

 • จัดการอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนและเยาวชน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการบรรพชา-ุอุปสมบท พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน และวันสำคัญของชาติ
 • มีการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยผู้มาอบรมต้องอยู่ในกฎระเบียบ

กฎระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

 1. ต้องถือ ศีล 8 เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรม
 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดทุกประการ
 3. ไม่สูบบุหรี หรือนำสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด เข้ามาในวัดโดยเด็ดขาด
 4. ไม่เป็นโรคติดด่อที่ร้ายแรง หรือร่างกายไม่สมประกอบจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้
 5. รักษาความสะอาด เครื่องนุ่งห่ม และที่พักของตนอยู่เสมอ
 6. ไม่ควรมีโทรศัพท์มือถือ วิทยุ หรือเครื่องเล่น เช่น เกมส์ สิ่งที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเป็นต้น เมื่อมาปฏิบัติธรรม
 7. ไม่ควรนำของมีค่ามาขณะปฏิบัติธรรม ถ้านำมาให้ฝากครู หรือพระพี่เลี้ยงไว้
 8. ควรมีความอดทน อดกลั้น เมื่อมีการฝึกอบรม พร้อมแผ่เมตตาธรรมอยู่เสมอ
 9. ปฏิบัติกิจวัตร ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกลม และฟังธรรมะจากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ด้วยความตั้งใจยิ่ง
 10. เชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่ ครูบาจารย์ และพระพี่เลี้ยง เป็นอย่างดี
 11. ต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม สำรวม กาย วาจา จิตใจ พร้อมการ ยืน เดิน นั่ง นอน

หมายเหตุ

พร้อมมีการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยผู้มาอบรมต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: กฤษณา   อำเภอ: สีคิ้ว   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
 
 

รายละเอียดการเดินทาง

มาทางเส้นทาง อำเภอปากช่อง วิ่งตรงมาตามเส้นทางบ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล

สำหรับผู้ที่อยู่ในโคราช ใช้เส้นทาง อำเภอสีคิ้ว หรืออำเภอด่านขุนทด

แผนที่ภายในวัด

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1624]