สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี 52

user warning: Table './sptx/drupal_watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO drupal_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'filefield', 'FileField was trying to display the file %file, but it does not exist.', 'a:1:{s:5:\"%file\";s:39:\"sites/default/files/watklongtalong1.jpg\";}', 4, '', 'http://www.sptcenter.org/spttags/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-52', '', '109.102.111.86', 1562892580) in /home/stpcx/domains/sptcenter.org/public_html/modules/dblog/dblog.module on line 146.


วัดทุ่งกระถิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ดงคอน  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนานุศาสก์ (พยุง เกตุธมฺโม-สังคะโห) จอว., จต.ดงคอน เขต 2
 


วัดศรีทวี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ท่าวัง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าสำนัก: พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต) จร., จอ.เมือง
 


วัดศรีโคมคำ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เวียง  อ.เมือง  พะเยา 56000
เจ้าสำนัก: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค 6
 


วัดพรหมนิวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.บางนาค  อ.เมือง  นราธิวาส 96000
เจ้าสำนัก: พระครูวิสิฐพรหมคุณ (สมชาย โชติวโร) จร.
 


วัดธงหงษ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.กะเฉด  อ.เมือง  ระยอง 21100
เจ้าสำนัก: พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย วุฑฺฒิธมฺโม) จอว., จต.กะเฉด
 


วัดมเหยงคณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 


วัดป่าโนนกุดหล่ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.โพนเขวา  อ.เมือง  ศรีสะเกษ 33000
เจ้าสำนัก: พระอธิการราวี จารุธมฺโม
 


วัดทุ่งไก่ดัก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.ท่ากุ่ม  อ.เมือง  ตราด 23000
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร) จร.
 


วัดคลองตาลอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  นครราชสีมา 30130
เจ้าสำนัก: พระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) จร., จต.ขนงพระ เขต 2
 


วัดเอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.เชิงแส  อ.กระแสสินธุ์  สงขลา 90270
เจ้าสำนัก: พระมหามนัส คุณธมฺโม จอว., จอ.กระแสสินธ์