สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี 53วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) จอว.
 


วัดดุสิดาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 47 (มหานิกาย)
ต.อรุณอัมรินทร์  อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
เจ้าสำนัก: พระราชวรมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) จอว. รอง จภ.16
 


วัดวังตะกู

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.วังตะกู  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) จอว. ที่ปรึกษา จจ.
 


วัดเกตุมดีศรีวราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บางโทรัด  อ.เมือง  สมุทรสาคร 74000
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ ฉนฺทชาโต)
 


วัดชายนา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ) วิ. จร.
 


วัดป่าฝาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.ห้วยแก้ว  อ.ภูกามยาว  พะเยา 56000
เจ้าสำนัก: พระครูสุวรรโณภาส
 


วัดนิคมเกษตร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ดงหมู  อ.หว้านใหญ่  มุกดาหาร 49150
เจ้าสำนัก: พระครูนิคมธรรมนาถ
 


วัดมงคลธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.โป่งงาม  อ.แม่สาย  เชียงราย 57130
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนานุวัตร (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช) จร. ชท.
 


วัดสันติวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บึงพระ  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
เจ้าสำนัก: พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
 


วัดพีระภูมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 4 (ธรรมยุต)
ต.โคกตูม  อ.เมือง  ลพบุรี 15000
เจ้าสำนัก: พระครูสุเมธาวราภรณ์