สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี 53วัดโพธิ์ประทับช้าง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  พิจิตร 66190
เจ้าสำนัก: พระครูวิบูลธรรมาภรณ์
 


วัดอำนาจ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.อำนาจ  อ.ลืออำนาจ  อำนาจเจริญ 37000
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ สุจิตฺโต-วงศ์แก้ว) จอว., จอ.ลืออำนาจ
 


วัดป่ากันตพงษ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง  สงขลา 90220
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนากันตธรรม (สมศักดิ์ ตุริตธมฺโม)
 


วัดป่าสตึกพัฒนา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.นิคม  อ.สตึก  บุรีรัมย์ 31150
เจ้าสำนัก: พระครูโอภาสธรรมญาณ
 


วัดบูรพาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์ 32000
เจ้าสำนัก: พระราชวรคุณ จจ.
 


วัดป่าสาลวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี) จอว. รอง จจ.
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.หาดแพง  อ.ศรีสงคราม  นครพนม 48150
เจ้าสำนัก: พระอธิการเทวา สุมิตฺโต
 


วัดศรีมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.คลีกลิ้ง  อ.ศิลาลาด  ศรีสะเกษ 33160
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุดชา สุคนฺโธ
 


วัดอโสกวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์สัย  อ.ศรึสมเด็จ  ร้อยเอ็ด 45280
เจ้าสำนัก: พระครูปิยปริยัติกิจ
 


วัดอรัญญิกาเสนานิคม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.นาโก  อ.กุฉินารายณ์  กาฬสินธุ์ 46110
เจ้าสำนัก: พระครูสันติสังวรญาณ (ทองสุข สีลสํวโร) จอว.