เงินสงเคราะห์บุตรเช็คสิทธิก่อนไม่พลาดนโยบายดีๆ 

โดยในปี 2565 นี้รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการมีบุตร เพราะอัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องและสังคมกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อนาคตอาจขาดแคลนแรงงานได้ รัฐบาลจึงเปิดให้มีเงินอุดหนุนรัฐบาล โดยเปิดให้ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรขึ้น โดยสำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เป็นจำนวน 800 บาท และยังได้เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวม 1,400 บาทต่อเดือน อีกด้วยนับว่าปี 2022 นี้ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับเงินสองต่อเลยทีเดียว 

เช็คเลยเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตร 2565 

เงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร  สำหรับเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมนั้น ทางผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 โดยหากจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทและสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 300 บาทตามลำดับ โดยสำหรับผู้ที่สงสัยว่ารัฐบาลจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบซึ่งตามระเบียบของสนง.ประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เป็นทารก จนถึงเด็กอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร สำหรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท  ตามเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตร 2564 ทางรัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือรายได้ของผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน 100,000 บาททั้งปี โดยจะต้องไปลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม กับสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง

เงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างง่าน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ว่างงานนั้นสามารถทำเรื่องลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อได้โดย ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แทนและ ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01 ทางประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท ต่อไป

เงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลัง กรณีผู้ประกันตนมีบุตรและยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้น จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กรณีผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนคลอดบุตร จึงจะจ่ายเงินย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

โดยทางผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01 นำมายื่นลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่  
  • หลังจากได้รับเอกสารเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะนำเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
  • สำนักงานประกันสังคมออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้จ่ายเงิน หรือแจ้งไม่เข้าเงื่อนไข
  • หากสำนักงารประกันสังคมพิจารณาจ่ายเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนในแต่ละเดือนต่อไป

วิธีเช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร 2565 

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร สามารถทำรายการเช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรเองได้ โดยเข้าไปที่ แอปพลิเคชั่น SSO Connect และทำรายการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ติดตั้งแอปพลิเคชั่น SSO Connect ลงในโทรศัพท์หากไม่สะดวกสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมตามลิงค์ www.sso.go.th
  • Log in เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่เมนูการเบิกสิทธิประโยชน์ ซึ่งในหน้าดังกล่าวจะแสดงแบบการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรในแต่ละเดือนตามสิทธิของผู้ประกันตน